Revision history of "Óvirkir nemar"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:52, 11 June 2009Spm (Talk | contribs). . (269 bytes) (+269). . (New page: '''Óvirkir nemar''' nema eitthvað án þess að hafa áhrif á það. Utanaðkomandi aðilar geta ekki mælt það hvort verið sé að mæla með óvirkum nemum. Dæmi um óvirka nema:...)