Revision history of "Díóður"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:46, 1 March 2009Arnar Smári (Talk | contribs). . (484 bytes) (+484). . (New page: ==Díóður== Díóður er nokkurs konar '''einstefnulokari''' á straum. Díóður hefur það hlutverk að takmarka straum við eina átt, þ.e. hún leiðir aðeins í aðra áttina, ef...)