Revision history of "Rökfræði"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:43, 14 May 2009Spm (Talk | contribs). . (1,385 bytes) (+1,385). . (New page: Stærðfræðileg rökfræði er grein innan stærðfræðinnar annars vegar, og undirgrein af rökfræði hins vegar, sem snýr að tvennu: # Að meta sannleiksgildi eða hrekjanleika st...)