Revision history of "User:Linda Hlín Sigbjörnsdóttir"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:15, 8 March 2012Linda Hlín Sigbjörndóttir (Talk | contribs). . (184 bytes) (+184). . (Created page with "Er hér í Fab -lab  við FNV og líkar bara vel.Er búin að læra mikið og gera eitt og annað.Það sem ég er stoltust af er númer á húsið mitt skrifað með bókst...")